oa
Opracowanie polityki rachunkowości, planu kont i ich wdrożenie,

Prowadzenie rejestrów na potrzeby podatku VAT,

Dokonywanie zapisów zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,

Ustalanie miesięcznych zaliczek na potrzeby podatku PIT i CIT,

Sporządzanie i przekazywanie do urzędów skarbowych deklaracji podatkowych,

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządzanie planów amortyzacji, prowadzenie ewidencji wyposażenia,

Zamknięcie roku obrachunkowego i podatkowego oraz sporządzenie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysku i start oraz informacji podatkowej),

Monitoring należności i zobowiązań.
oc
Sporządzanie umów o pracę, umów cywilno - prawnych ( o dzieło, zlecenie) itp.

Sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilno - prawnych,

Dokonywanie czynności rejestracyjnych pracowników i zleceniobiorców,

Sporządzanie deklaracji do ZUS,

Prowadzenie kartotek pracowniczych oraz niezbędnych ewidencji ( zwolnień lekarskich, urlopów, świadczeń socjalnych),

Sporządzanie sprawozdawczości do list płac i przekazywanie ich do urzędów skarbowych (PIT 4R, PIT 8AR),

Sporządzanie informacji podatkowych dla pracowników (PIT 11),

Sporządzanie na żądanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i o zatrudnieniu dla pracowników.
oa
Dokonywanie zapisów w K P i R lub ewidencjach ryczałtowych,

Prowadzenie rejestrów na potrzeby podatku VAT,

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządzanie planów amortyzacji, prowadzenie ewidencji wyposażenia,

Ustalenie okresowych zaliczek lub zobowiązań podatkowych, (PIT, VAT).
oc
Sporządzanie informacji do GUS,

Sporządzanie wniosków kredytowych, ubezpieczeniowych, leasingowych,

Opracowanie analiz i prognoz finansowych, w szczególności analizy sprzedaży, kosztów, płynności finansowej,

Doradztwo w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, wyboru formy prawnej (spółka z o.o., spółka jawna, spółka cywilna...) - ich zalety i wady pod kątem podatkowym, i odpowiedzialności materialnej właściciela (podatnika),

Doradztwo w zakresie wybory najkorzystniejszej formy opodatkowania,

Pomoc w redagowaniu podań, odwołań na życzenie Klienta.