oa
Każdy Klient, to in­dy­wi­du­al­ność wy­ma­ga­ją­ca po­dej­ścia rze­tel­ne­go i do­pa­so­wa­ne­go do je­go po­trzeb, co sza­nu­je­my i gwa­ran­tu­jemy osz­czę­dność Pań­stwa bez­cen­nego cza­su, ter­mi­no­wą re­a­li­za­cję za­dań o­raz op­ty­ma­li­za­cję ry­zy­ka go­spo­dar­cze­go.
ob
Wykonujemy opracowania po­li­ty­ki ra­chun­ko­wo­ści, o­pra­co­wa­nia pla­nu kont i ich wdr­aża­nia, pro­wa­dzi­my re­je­stry na po­trze­by po­dat­ku VAT, pro­wa­dzi­my mo­ni­to­ring na­le­żno­ści i zo­bo­wią­zań, do­ko­nu­jemy za­pi­sów zda­rzeń go­spo­dar­czych w księ­gach ra­chun­ko­wych.
oc
Pro­wa­dze­nie księ­gi przy­cho­dów i roz­cho­dów - od 150zł, e­wi­den­cja przy­cho­dów (ry­czałt) z VAT - od 150zł, na­li­cza­nie wy­na­gro­dzeń i pro­wa­dze­nie akt o­so­bo­wych - do dwóch za­tru­dnio­nych bez­pła­tnie, roz­li­cze­nie ro­czne PIT - od 15zł